Meclis Kararları

2015 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 04.02.2015 tarih ve 76 sayılı Meclis Kararı’nın iptal edilmesine, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisinin uygun görüşüyle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 04.03.2015 tarih ve 135 sayılı Meclis kararında yer alan Tekirdağ Belediyesinin 04.07.2001 tarih ve 92 sayılı Meclis Karar numarası sehven 97 olarak yazıldığından 04.07.2001 tarih ve 92 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan plana dönülmesi olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 13 Pafta, 2783 Parsel olarak Maliye Hazinesi adına kayıtlı İmar Planında Halk Plajı olarak işaretlenmiş, 7.293,17m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemizce işletilip işletilemeyeceği, işletilecek ise elde edilecek hasılatın %2’sinin , üçüncü kişilere işlettirilmesi halinde ise %30’unun hazineye arz bedeli olarak ödenmesi şartıyla 10 yıllığına protokol yapma yetkisinin Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2649 ada, 1 parseldeki ilgili hissenin kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmiştir.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Boş Kadro Derece ve Dolu Kadro Derece değişikliğine ait Belediye Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro ve Dolu Kadro Değişikliği (Memur), cetvellerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinde yer alan “Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandıklara, Yardım” bütçe kaleminden spor kulüpleri ve derneklere yardım yapılabilmesi için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a protokol imzalama yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi hudutları dahilinde 433 ada, 22 nolu parsel civarında imar düzenlemesi sonucu oluşan 433 ada, 41 nolu (106,92m2) ve 433 ada, 40 nolu (848,22m2) parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz olarak devir edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli,Süleymanpaşa İlçesi Ormanlı Mahallesi, 159 ada, 15 nolu parselde bulunan süt toplama binası alanının S.S. Ormanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Gündoğdu Mahallesi 2838 ada 1 parseldeki taşınmazın Belediye Hizmet binası yapılmak üzere kamulaştırılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’DEN 9.000.000.- (dokuzmilyon) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerinin İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç,gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş’ adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ye terhin ve temlik etmeye Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelen gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 2838 ada, 1 nolu parselin Belediye Hizmet Binası ihtiyacını karşılamak üzere kamulaştırılması kararı alınmıştır.Belediyemiz İller Bankasından kullanacağı 9.000.000,00 TL kredinin limiti %10’u aştığından dolayı İçişleri Bakanlığının onayı gerektiğinden İller Bankasından 9.000.000,00 TL kredi kullanılmasına ve Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak Süleymanpaşa Belediyesinin 2014 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu 10 Red oy’a karşı Belediye Meclisince kabul edilerek oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarında kullanılmak amacıyla 2015 yılında 2 adet M3 sınıfı otobüs satın alınması gerektiğinden 2 adet M3 sınıfı otobüsün 2015 yılı T cetveline ilave edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin müdürlükçe sunulduğu şekliyle, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile kabulüne karar verilmiş olup,Belediye Meclisince de komisyon kararının oybirliği ile kabulüne karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanmış olan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin müdürlükçe sunulduğu şekliyle, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca kabulüne, oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi ilgili birimlerinde, bulvar/cadde/sokak/küme evler ile ilgili numaralandırma çalışması yürütülmekte olduğundan ve bu süreç içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğün talebinin, Komisyonumuz çalışmaları kapsamında sürüncemede kalmaması amacı ile,Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca reddine oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi ilgili birimlerinde, bulvar/cadde/sokak/küme evler ile ilgili numaralandırma çalışması yürütülmekte olduğundan ve bu süreç içinde ilgili müdürlüğün talebinin, Komisyonumuz çalışmaları kapsamında sürüncemede kalmaması amacı ile, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca talebin reddine oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arkasında tren yolu üzerinde yer alan ve tapuda 504 Ada 11 Parsel 127 Cilt 12541 Sayfada Maliye Hazinesi adına kayıtlı 133.174,81 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, söz konusu faaliyetler için uygun olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın, müdürlüğün talebi uyarınca kullanıma uygun kısmı ile ilgili çalışmaların (kamulaştırma, tahsis vb.) yapılması amacı ile Belediyemiz ilgili birimlerinin bu konuda inceleme yapması hususunda tavsiye kararı alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin ilgili müdürlükçe sunulduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ağaç budama vb. konularda,ya kiralama yöntemi yada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belirlenen ücrete tabi olarak İtfaiye Daire Başkanlığı araçlarından istifade etmek zorunda olduğundan belirlenen ücretlerin uygun olduğuna, Sayın Sezai ÇETİN’in şerh koymasına rağmen Plan ve Bütçe Komisyononca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 red oy’a karşı Komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Eski Cami-Orta Cami Mahallesi 102 Ada, 13 Parselde yer alan 18 Bağımsız numaralı Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait umumi tuvaletlerin mülkiyetinin bedelsiz olarak Belediye İş Merkezi Yöneticiliğine devredilmesinin 2286 Yasa gereği tuvaletlerin bedelsiz devrinin mümkün olmayacağı, ileride herhangi bir hukuki problemle karşılaşılmaması için, Belediye İş Merkezinde Süleymanpaşa Belediyesine ait başka bir mülkiyet bulunmadığı da göz önüne alındığında satışa çıkarılmasının daha uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne, satış için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi 192 ada 42 ve 45 nolu parseller 10.03.2015 tarih 253 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince 1 inci 5 (beş) Yıllık Yatırım ve Kamulaştırma Planına alınmasına karar verildiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 325 ada 443 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin daha önce 04.04.2012 tarih 507 sayılı Tekirdağ Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş ancak 17.05.2012 tarih 5122 sayılı Tekirdağ Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü yazısına istinaden 03.10.2012 tarih 804 sayılı Tekirdağ Belediye Meclis Kararı ile iptal edildiğinden, aynı mahiyette talep edilmiş olan Uygulama İmar Plan Değişikliği Teklifinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1268 ada 57 parselde kayıtlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tahsisli arazi üzerinde Resmi Kurum Binası yapmak amacıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Plan Değişiklik Teklifinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği de içerdiğinden, Nazım Plan Değişikliği onaylanmadan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması plan hiyerarşisine aykırı olduğundan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği onaylama yetkisi Büyükşehir Belediyesi yetkisinde bulunduğundan talebin reddine imar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Karlıktepe Mevkii, 212 ada 40-41-42-50-51-52-74-75-76-77 nolu parseller ve 2247 ada 1-49 nolu parseller ile ilgili düzenlenen Heyelan Islah Raporu’na göre Afete Maruz Bölge Kararının kaldırılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı bulunmaması sebebiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 1688 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yer aldığı Park Alanı 15.000 m2 üzerindeki park alanlardan olmasından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, görev ve sorumluluğunda olması sebebiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunca, talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde yer alan, tapuda 504 ve 505 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Teklifinin, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerinden 3.1.2.3 nolu hükmünde belirtilen Emsal=0,20 yapılaşma koşuluna aykırı yapılaşma koşulu önerdiğinden, 504 ve 505 parsellerin doğusundan geçirilen 10 metrelik imar yolunun bir kısmının 500 parsel numaralı taşınmazdan geçirilmek suretiyle 500 nolu parselin bir kısmının plan içerisine alınması Nazım İmar Planına aykırılık içerdiğinden, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan, tapuda 2060 ada 1 parsel ve 2062 ada 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinde mevcut park alanı daraltılmış ve toplam inşaat alanının arttırılmış olmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olması sebebiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 131 ada, 15-16 parselde kayıtlı taşınmazlardan 15 parselin bir kısmının ve 16 parselin tamamının yer aldığı Park Alanı 15.000 m2 üzerindeki park olmasından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görev sorumluluğunda olması sebebiyle, diğer kısmının ise Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki bir yolda kaldığından İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 2404 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırlarında yer alan İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 255.750 m² alana sahip uygulama sınırının yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine 4 kabul, 1 çekimser oy ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 10 çekimser oy’a karşı komisyon kararı Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2445 ada 1 parselin Resmi Kurum Alanında kalması sebebiyle Resmi Kurumlardan uygun görüş bulunmadığından reddine, Spor Alanında kalan 2444 ada 1 parselde bulunan hissesinin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar vermiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1564 ada,7 parselin,yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup,Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 9238 ve 10474 sayılı parsellere dair sunulan plan değişikliği talebinin geri çekilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99-100-105-121-2355 ve 3370 sayılı parsellere dair sunulan plan değişikliği talebinin geri çekilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 360 ada, 418 ve 421 parsellere dair sunulan plan değişikliği talebinin geri çekilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Dedecik Mahallesi, 811 parselde bulunan süt toplama binasının alanının S.S. Dedecik Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait Bilgi Güvenliği Politikası konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2549 ada 1 ve 2 parsellerin tevhit, yola terk ve parka terk işlemlerinden sonra kalan park alanın tahsisi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 3072 ada, 472 parsel ile ilgili 04.03.2015 tarihinde 138 sayılı kararı ile kabul edilen Belediye Meclis Kararının düzeltilmesi talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi Çanakçı Mahallesinde bulunan, tapuda 376 parselde kayıtlı taşınmazın satış talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun isminin Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu olarak değiştirilmesine, komisyonun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, bir yıl süre ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi olarak Belediye Meclis Üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Edibe AKÇAKAYA, Nurettin DEĞİRMENCİ ve Sabri ÇINAR oybirliği ile seçildi
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, bir yıl süre ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak Belediye Meclis Üyelerinden Ali Tunç SAYGUN, Veysel KAPLAN, Alpay KUTAL, Şükriye GÜNDÜZLER, ve Serpil NALCIOĞLU oybirliği ile seçildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, bir yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak Belediye Meclis Üyelerinden Ömer Faruk KÜÇÜK, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, İrfan DEMİR ve Ali DARICI oybirliği ile seçildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, bir yıl süre ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi olarak Belediye Meclis Üyelerinden İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ergün GÜLERYÜZ, , Berk ÖGE ve Rüştü ÖZGÜN oybirliği ile seçildi.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Belediye Meclis Üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ (21) oy, Meral ÖZDEMİR (21) oy, Ömer Faruk KÜÇÜK (21) oy, İrfan DEMİR (10) oy , Berk ÖGE (10) oy ve Şükriye GÜNDÜZLER (10) oy almış olup; 1 (bir) yıl süre ile Belediye Encümen Üyesi olarak Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Meral ÖZDEMİR ve Ömer Faruk KÜÇÜK seçilmişlerdir.
TARİH: 01.04.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024