Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2023 Yılı Eylül Ayı meclis toplantısını 05 Eylül 2023 Salı günü saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 04.09.2023

GÜNDEM   :   

1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1753 ada 1 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 108,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması talebine istinaden taşınmazın yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

2- Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Rıza Bey Sokak No 13/1 adresinde yapılan incelemede vatandaşımızın evinin yandığı ve ikamet alanının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Adı geçen kişiye ait ilgili rapor ve belgeler sunulmuş olup, vatandaşımızın yaşam standardının iyileştirilmesi için mağduriyetinin giderilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 69 parsel numaralı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

4- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Turgut) Mahallesi, 126 ada 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

5- Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısında,  11.06.2020 tarih ve 156 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 878 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesi, 113 ada 42 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar Kanunun Ek 8. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

6- Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısında,  01.12.2020 tarih ve 398 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.12.2020 tarih ve 1328 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu ve Kumbağ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin İmar Kanunun Ek 8. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

                    

7- Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısında,  06.10.2020 tarih ve 284 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.12.2020 tarih ve 1293 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 534 ada 31 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 11. Maddesi 24. Maddesinin 3. Fıkrası, 26. Maddesinin 1., 2 ve 3. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

8- Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısında,  03.11.2020 tarih ve 1311 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.12.2020 tarih ve 1311 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 528 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 25. Maddesinin 2. Fıkrasına, 21. Maddesinin 3., 4. Ve 6. Fıkralarına, 22. Maddesinin 1., 2 ve 3. Fıkrasına, Plan Yapımını yüklenecek müelliflerin yeterliliği hakkında yönetmeliğin11. Maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

      

9- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi 2037 adanın kuzeyindeki tescilsiz alan ile 2039 ada 28 parselin doğusundaki tescilsiz alanlara ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

10- 01/01/2022 tarih 283 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilerek 01/01/2023 tarih itibariyle yürürlüğe giren ve o tarihten bu yana uygulama devam edilen 2023 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifeleri %18 oranında KDV dahil olarak belirlenmiştir. Ancak 07.07.2023 Tarih,32241 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile %8 olarak uygulanan KDV oranları %10’a, %18 olarak uygulanan KDV oranları %20’ye çıkarılmıştır. KDV oranlarında yapılan değişiklik nedeniyle 2023 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifelerindeki KDV oranlarının %20 olarak uygulanması gerektiğinden, tüm ücret tarifeleri KDV dahil olarak hazırlanarak revize edilmiş ve yazı ekinde sunulmuştur. Revize edilen 2023 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifelerinin 31.12.2023 tarihine kadar uygulanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

11- Cari ve yatırım harcamaları işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 50.000.000,00TL (Ellimilyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

12- Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 19 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

13-Tekirdağ İli Sülemanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının 04/04/2023 tarih ve 150 sayılı Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10/05/2023 tarih ve 756 sayılı Meclis Kararı ile görüşülmek üzere Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu plan değişikliği 25.07.2023 tarih ve 9511 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olup, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

14-  Süleymanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 04.07.2023 tarih ve E.20405688-140.03-484649 sayılı yazısına istinaden Belediye Meclis Üyesi Hüseyin UZUNLAR Belediye Başkanı olarak seçildiğinden yerine Yedek Meclis Üyelerinden Hüseyin ÜRETÜRK’ün görevlendirdiği bilgisinin Belediye Meclisine sunulması

 

15- Belediye Meclisinin Temmuz ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

16- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

 

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020