Bisanthe Sanat Galerisi d�rd�nc� sergisine ev sahipli�i yap�yor